Monday , April 6 2020
Home / Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

– Nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng trong lĩnh vực xây dựng và phát triển thương

hiệu.

– Tư vấn, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và thực hiện các dịch vụ khoa học công

nghệ khác về xây dựng và phất triển thương hiệu.

– Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm.